Historia i rozwój Zespołu Pedagogiki Pracy

Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna została powołana w 1972 r. Uznanym jej powszechnie twórcą był prof. Tadeusz W. Nowacki – inicjator i dyrektor Instytutu Kształcenia Zawodowego w Warszawie (powstałego również w 1972 r.). Wraz z rozwojem pedagogiki pracy, kilka lat później (w 1976 r.) – także z inicjatywy prof. T.W. Nowackiego – Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk powołał nowy zespół subdyscyplinarny pod nazwą ZESPÓŁ PROBLEMOWY PEDAGOGIKI PRACY przy KNP PAN.
W okresie tym, powstaniu zespołu sprzyjały:

  1. rozwój działalności Instytutu Kształcenia Zawodowego w Warszawie,
  2. rozwój Ogólnopolskiego Seminarium Pedagogiki Pracy kierowanego przez prof. T.W. Nowackiego, a następnie również przez prof. dra hab. Zygmunta Wiatrowskiego pracującego głównie nad podstawami teoretycznymi nowej dyscypliny pedagogicznej, a tym samym nowej subdyscypliny naukowej,
  3. powstanie pierwszego w Polsce Zakładu Pedagogiki Pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy w roku 1976
    (z inicjatywy i przy długoletnim kierownictwu prof. dra hab. Z. Wiatrowskiego).

Prof. T. W. Nowacki przewodniczył ZESPOŁOWI PROBLEMOWEMU PEDAGOGIKI PRACY przez 10 lat, tj. w latach 1976-1985. Funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu pełnił prof. dr hab. Z. Wiatrowski. W kwestiach organizacyjnych i administracyjnych działalność prowadził zaś prof. dr hab. Ryszard Gerlach (będący wówczas asystentem, a następnie adiunktem w WSP w Bydgoszczy). W tym okresie opracowano dokumentację formalną Zespołu oraz długoterminowy plan jego rozwoju i obszary zadań. W latach 80. działalność Zespołu wyznaczały:

  • coroczne spotkania, głównie w Instytucie Kształcenia Zawodowego oraz w Ośrodku Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, zawierające w swojej formule referaty naukowe, dyskusje problemowe, sprawy organizacyjne itp.,
  • merytoryczna współpraca z krajowymi ośrodkami naukowymi,
  • aktywność konferencyjna,
  • aktywność publikacyjna i badawcza członków Zespołu.

W 1985 r.  przewodnictwo Zespołu przejął prof. dr hab. Z. Wiatrowski, który funkcję tą pełnił 15 lat, zaś jego reprezentantami byli m.in.: prof. dr hab. Stanisław Kaczor (szczególnie w okresie pełnienia funkcji dyrektora Instytutu Kształcenia Zawodowego); prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski i dr hab. Barbara Baraniak (z ramienia Instytutu Badań Edukacyjnych), a także dr hab. Ryszard Gerlach, dr hab. Franciszek Szlosek, dr hab. Henryk Bednarczyk. Zespół liczył wówczas 70 członków.

Po rezygnacji prof. dra hab. Z. Wiatrowskiego przewodniczącym Zespołu został - wybrany przez Komitet Nauk Pedagogicznych - prof. dr hab. S.M. Kwiatkowski. Funkcje jego zastępców pełnić rozpoczęli: dr hab. Henryk Bednarczyk, dr hab. Ryszard Gerlach oraz dr hab. Franciszek Szlosek, z kolei sekretarzem Zespołu była dr hab. Barbara Baraniak.

We wrześniu 2016 r. odbyło się zebranie członków Zespołu i kandydatów, podczas którego uaktualniono Prezydium Zespołu oraz listę jego członków.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 91 00